1. Vispārējie vietnes www.burinieks.lv noteikumi

Pirms sākt lietot SIA „Urbannfresh”, reģ.nr. 44103096711, adrese Parka iela 24a-47, Limbaži, LV-4001 (Turpmāk tekstā SIA Urbannfresh), tīmekļa vietni www.burinieks.lv (turpmāk tekstā burinieks.lv), lūdzam rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā Noteikumi).

1.1. SIA Urbannfresh nodrošina burinieks.lv pieejamo saturu un sniedz preču iegādes pakalpojumus saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem Noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un citiem noteikumiem, kuru izklāsts ir atrodams burinieks.lv.

1.2. Piekļūstot burinieks.lv un/vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus, tie jums vai jūsu pārstāvētajai personai ir saprotami un jūs vai jūsu pārstāvētā persona piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem. Sākot ar brīdi, kad uzsākat lietot burinieks.lv vai veicat tajā jebkādas darbības, tiks uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Ikvienam burinieks.lv lietotājam ir pienākums regulāri izlasīt  Noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēti par tajos veiktajām izmaiņām.

1.3. Gadījumā, ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot burinieks.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos preču iegādes pakalpojumus un ietverto informāciju.

1.4. SIA Urbannfresh ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt burinieks.lv saturu un Noteikumus, kuru izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē burinieks.lv.

1.5. Burinieks.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un iegādāties preces un/vai pakalpojumus (turpmāk tekstā Produkti) par cenu, kāda ir spēkā to iegādes brīdī. SIA Urbannfresh ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt burinieks.lv norādītās cenas un/vai ievietot jaunus Produktus.

1.6. SIA Urbannfresh neuzņemas atbildību par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas jebkad varētu rasties tīmekļa vietnes burinieks.lv lietošanas laikā.

1.7. Ja pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas burinieks.lv piedāvātos Produktus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta attiecīgajām tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

1.8. Distances līgums par Produkta iegādi uzskatāms par noslēgtu ar Produkta apmaksas brīdi.


2. Privātums, konfidencialitāte un lietotāju datu drošība:

2.1. SIA Urbannfresh, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi veic visus nepieciešamos pasākumus lai nodrošinātu datu drošību saskaņā ar Vispārīgo Datu aizsardzības regulu ES2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Izdarot pasūtījumu vietnē burinieks.lv pircējs dod savu piekrišanu savu datu apstrādei, izmantošanai, reģistrēšanai un uzglabāšanai grāmatvedības reģistros saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2.2. Kādi dati tiek ievākti - Pircējam izdarot pirkumu burinieks.lv, SIA Urbannfresh tiešā veidā ar pircēja piekrišanu iegūst pircēja personīgo informāciju, tādu kā pircēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs un preces saņemšanas vieta (piegādes adrese), kas ir nepieciešama, lai veiktu pasūtījuma apstrādi un preču piegādi, kā arī nodrošinātu pircējam labāko iespējamo apkalpošanu. SIA Urbannfresh nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus, bet tikai tādus datus, kas nepieciešami, lai pircēja pasūtījuma un attiecīgo līgumsaistību izpildi. Informācija tiek iegūta netiešā veidā izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai veiktu mājas lapas izmantošanas uzraudzību un analīzi.

2.3. Kādiem mērķiem šie dati tiek izmantoti? Interneta vietnē iegūtie personas dati un dati, kurus, ja nepieciešams pircējs turpmāk sniedz pārdevējam vēl papildus, tiek izmantoti sekojošiem mērķiem:

2.3.1. Pārdevēja saziņai ar pircēju telefoniski vai e-pastā;
2.3.2. Pircēja pasūtījuma apstrādei un līgumsaistību izpildei;
2.3.3. Attiecīga līguma noslēgšanai, ja tāds nepieciešams;
2.3.4. Pircēja iesnieguma iesniegšanai sadarbības kredītiestādei izskatīšanai par preču iegādi uz nomaksu.
2.3.5. Pirkšanas- pārdošanas un citu nepieciešamo dokumentu (garantijas sertifikāts, līgums, reģistrācijas dokumentu utml.) sagatavošanai.
2.3.5. Grāmatvedības uzskaites datu reģistros  

2.4. Kam ir piekļuve ievāktajiem datiem un kādos gadījumos tie var tikt izpausti trešajām peronām: – SIA Urbannfresh neizmanto pircēja datus citiem mērķiem kā tiem, kas minēti šo noteikumu 12. punktā, un nedalās ar iegūto informāciju, kuru pircējs sniedz tiešsaistē, nepārdod un neizīrē pircēja datus citiem tirgus dalībniekiem kā arī nodrošina datu aizsardzību un neizplatīšanu citām trešajām personām, izņemot SIA Urbannfresh sadarbības partnerus un ārpakalpojumu sniedzējus, kas nodrošina pircēja pasūtījuma piegādi, preču finansēšanu un citu pakalpojumu sniegšanu, tādā mērā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei. Likumā noteiktajos gadījumos SIA Urbannfresh pienākums ir izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām, tiesībsargājošām iestādēm, uzņēmuma interešu aizstāvībai, ja ir radusies tāda nepieciešamība un to pieprasa likums.

2.5. Kā dati tiek uzglabāti un cik ilgi?- SIA Urbannfresh veic visus nepieciešamos pasākumus pircēju personīgo datu drošībai, lai aizsargātu tos pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, nelikumīgu vai netīšu atklāšanu, pārveidošanu un citu nelikumīgu izmantošanu. Dati tiek glabāti elektroniski un papīra formātā un tikai tik ilgi cik nepieciešams pircēja pasūtījuma izpildei un attiecīgi grāmatvedības uzskaites reģistros saskaņā ar spēkā esošās likumdošanas un normatīvo aktu prasībām.

2.6. Kādas ir pircēja tiesības attiecībā uz saviem datiem? – Pircējam ir tiesības, iesniedzot rakstiskā veidā pieprasījumu, veikt sekojošas darbības:

2.6.1. piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to kādi dati ir iegūti, kad tie ir iegūti un kad izmainīta informācija, kāds ir datu ieguves avots, kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, kā tiek veikta datu uzglabāšana un ziņas par personas datu saņēmējiem;
2.6.2. pieprasīt personas datu labošanu, papildināšanu, apstrādes pārtraukšanu vai dzēšanu, ja dati ir nepilnīgi, nepatiesi, novecojuši vai arī tie vairs nav nepieciešami sākotnējam to izmantošanas mērķim;
2.6.3. pieprasīt datu dzēšanu jebkurā brīdī.

2.7. Ar Vispārējo Datu Aizsardzības Regulu var iepazīties interneta šeit

2.8.. Ja pircējs, kurš pasūtījis un iegādājies Produktu burinieks.lv, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par personas datu iesniegšanu, Produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama. 

3. Sīkdatnes 

3.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot burinieks.lv interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo burinieks.lv vietnes lietošanas ērtumu.
3.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
3.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
3.4. burinieks.lv vietne izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.

4. Garantija

4.1. SIA Urbannfresh piedāvātais preču sortiments tiek veidots sadarbībā tikai ar oficiālajiem attiecīgo preču zīmolu pārstāvjiem vai ražotājiem.

4.2. Visām internetveikalā burinieks.lv piedāvātajām precēm tiek nodrošināta garantija saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un dīlera izstrādātajiem garantijas noteikumiem.

4.3. Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ.

4.4. Garantijas laikā, remonta nepieciešamības gadījumā, prece pilnā komplektācijā ir jānogādā SIA Urbannfresh veikalā, Valmierā, Garā ielā 7 vai Cēsīs, Piebalgas ielā 1a, ņemot līdzi aizpildītu garantijas talonu un preces apmaksu apliecinošus dokumentus.

4.5. Vispirms precei tiks veikta diagnostika attiecīgā preču izplatītāja/ sadarbības partnera servisā, un garantijas gadījumā, bez maksas tiks nomainītas bojātās detaļas. Ja diagnostikas laikā tiks konstatēts, ka remontu veikt nav iespējams, prece tiks apmainīta pret jaunu, vai analogu (gadījumā, ja attiecīgais preces modelis nebūs dotajā brīdī pieejams).

4.6. Gala lēmumu par garantijas remontu, maiņu vai atteikumu pieņem attiecīgā preču izplatītāja pārstāvis, jo bezmaksas garantijas remonts vai preces apmaiņa tiks veikta atbilstoši ražotāja  vai preču izplatītāja noteikumiem

4.7. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

4.8. Garantijas izmaksās neietilpst preces transportēšana- nogādāšana servisā un piegāde pēc remonta.

4.9. Garantija nav spēkā:

 • ·        ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas, pārtaisīšanas, nepietiekamas uzturēšanas vai paviršas aprūpes rezultātā;
 • ·        ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ;
 • ·        ja precei veikts remonts pašrocīgi, vai prece nodota remontam citā servisā pirms garantijas pieteikšanas;
 • ·        ja preces ir tikušas izmantotas komerciālos nolūkos (piemēram iznomātas);
 • ·        ja bojājums radies ūdens ietekmes dēļ precēm, kuru lietošanas instrukcijā nav norādīts, ka tās ir ūdensdrošas.  
 • ·        ja bojājums radies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.
 • ·        ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas

4.9. Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskus defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.

4.10. Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem

5. Preču atgriešana un naudas atmaksa

5.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu, un atgriezt interneta veikalā burinieks.lv iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

5.2. Atteikuma tiesību izmantošana beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko pircējs norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

5.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam ir jāinformē mūs SIA “Urbannfresh”, Parka iela 24a- 47,Limbaži, LV-4001, tālruņa numurs: 29276710, e-pasta adrese: [email protected] par lēmumu atteikties no šī līguma.

5.4. Preces atpakaļ nogādāšanas izmaksas sedz pircējs.

5.5. Nauda par atpakaļ nosūtīto preci tiek atmaksāta 10 darba dienu laikā.

5.6. Pircējam prece jānodod burinieks.lv veikalā Garā ielā 7, Valmierā , vai Piebalgas ielā 1A, Cēsīs, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā sākot no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko pircējs ir norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

5.7. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA Urbannfresh nepieņems atpakaļ preces, kas sūtītas pastu, vai pakomātu, jo preču saņemšanas pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu.

5.8. Nosūtot preces uz burinieks.lv veikalu, izmantojot kurjerpastu, pircējs piekrīt SIA Urbannfresh vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam un tehniskajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas pircējaprāt, neatbilst tam, ko viņš/viņa nosūtījis, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Valmierā, Garā ielā 7 vai Cēsīs, Piebalgas ielā 1A.

 • Pircējs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
 • Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).
 • Izmantojot atteikuma tiesības, pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto.
 • Pircējs ir atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
 • Pircējs ir  atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 • www.burinieks.lv patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

PATĒRĒTĀJS NEVAR IZMANTOT ATTEIKUMA TIESĪBAS:

Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

 •        preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
 •        preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
 •        prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 •        pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
 •        pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 •        prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām

6. Apmaksa un piegādeVeicot pasūtījumu lūdzam norādīt Jums ērtāko preču apmaksas un saņemšanas veidu. Saņemot pasūtījumu, mēs veiksim tā apstiprinājumu pa e-pastu vai telefoniski un vienosimies par preču saņemšanas/piegādes laiku.

Apmaksu par precēm jūs var veikt sekojošā veidā:

 • ar bankas karti, izmantojot Swedbank maksājumu platformu
 • skaidrā naudā, saņemot preci mūsu veikalā
 • ar maksājumu karti, saņemot preci mūsu veikalā

Preces jūs varat saņemt sekojošā veidā:

 • ar Omniva.lv pakomātu - pēc maksājuma saņemšanas mūsu bankas kontā, mēs izsūtīsim jūsu preci ar Omniva.lv pakomātu starpniecību uz Jūsu norādīto pakomātu vienas darba dienas laikā. Piegādes laiks viena līdz divas darba dienas. Pakomātu adreses varat apskatīt šeit.
 • ar Omniva kurjeru - pēc maksājuma saņemšanas mūsu bankas kontā, mēs izsūtīsim jūsu preci ar Omniva kurjeru uz jūsu norādīto adresi vienas darba dienas laikā. Preču piegādes laiks, atkarībā no piegādes vietas, ir viena līdz divas darba dienas. Omniva kurjers jūsu pasūtījumu nogādās norādītajā adresē, iepriekš ar jums sazvanoties un saskaņojot piegādes laiku.
 • mūsu veikalā, Garā iela 7, Valmierā - pēc maksājuma saņemšanas mūsu bankas kontā, jūs varat saņemt preci mūsu veikalā. Izvēloties preci saņemt mūsu veikalā, apmaksu par precēm jūs varat veikt arī skaidrā naudā vai ar maksājumu karti.
 • mūsu veikalā, Piebalgas ielā 1a, Cēsīs - pēc maksājuma saņemšanas mūsu bankas kontā, jūs varat saņemt preci mūsu veikalā. Izvēloties preci saņemt mūsu veikalā, apmaksu par precēm jūs varat veikt arī skaidrā naudā vai ar maksājumu karti.

Preču piegādes izmaksas:

 • Latvijas teritorijā

- bezmaksas, ar Omniva pakomātu, ja pasūtījuma summa pārsniedz 50 Eur. Sīkāka informācija par Omniva šeit.

- 3 Eur, ar Omniva pakomātu, ja pasūtījuma summa nepārsniedz 50 Eur

- saskaņā ar izvēlētā piegādātāja, kurjera pakalpojumu sniedzēja cenrādi, ja preci, tās gabarītu un/vai svara dēļ nav iespējams nosūtīt ar Omniva pakomātu. Piegādes izmaksas katram šādam pasūtījumam tiek aprēķinātas individuāli, ņemot vērā pasūtītās preces izmēru un svaru.

Sīkāka informācija pa tel. 29276710,  e-pasts: [email protected]

DARBA LAIKS: darba dienās no 9:00-18:00